Koncepcja Przedszkola

KONCEPCJA PRACY
Niepublicznego Przedszkola

Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

„ Wincentyńskie dzieci”

w Gorzowie Wielkopolskim


 

MISJA PRZEDSZKOLA

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia „Wincentyńskie Dzieci” jest przedszkolem katolickim, wspierającym  rodzinę w wychowaniu dzieci, przyjmującym za podstawę chrześcijański system wartości. Kierując się wrażliwością serca św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac, staramy się otoczyć opieką dzieci,  rozeznając ich potrzeby, spiesząc im z pomocą a także  troszcząc się  o ich promocję  poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych. Zgodnie  z  charyzmatem   Zgromadzenia   wspieramy   wychowanka  w   rozwoju,   poprzez    przekazywanie    wartości    chrześcijańskich, konsekwencję   w   działaniu,   własny   dobry   
przykład,    jednolitość wychowania  przez  wszystkich  nauczycieli,  współpracę  z rodzicami.
W centrum naszego zainteresowania pozostaje Rodzina, pierwsze i najważniejsze ogniwo środowiska wychowawczego dla dziecka. Podejmujemy działania mające na celu rozwój wiary, wzrost miłości do Boga i ludzi w sercach dzieci i ich rodziców.

WIZJA PRZEDSZKOLA -  We współpracy z Rodzicami chcemy wychować szczęśliwe dziecko: 

mające poczucie bycia kochanym przez Boga; dzielące się tą miłością z bliźnimi i żyjące duchem wiary; kierujące się w życiu chrześcijańskimi wartościami; odpowiedzialne za siebie i innych; z radością pomnażające  dary otrzymane od Boga i ubogacające nimi innych; wyposażone w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą mu sprostać wymaganiom  stawianym w szkole i dorosłym życiu; otwarte na kontakty z innymi ludźmi, pełne śmiałej i twórczej postawy wobec otaczającego   świata; pragnące odkrywać  piękno, prawdę oraz odróżniać dobro od zła

 

CELE OGÓLNE I ZAŁOŻENIA PRACY PRZEDSZKOLA

1. Wspomagamy wszystkie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, wspieramy ich ciekawość; aktywność i samodzielność w atmosferze akceptacji i zaufania, przy jednoczesnym poszanowaniu ich praw; 

2. Przeprowadzamy diagnozę przedszkolną tworząc opis profilu inteligencji który stanowi początek budowania indywidualnej drogi rozwoju  każdego wychowanka; 
3. Traktujemy dzieci indywidualnie i podmiotowo, a formy i metody pracy dostosowujemy do potrzeb i możliwości każdego z wychowanków; 

4. Kultywujemy tradycje narodowe i regionalne

5. Zależy nam na tym, żeby dzieci czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe;

6. Przygotowujemy je do wykorzystania swoich mocnych stron i pokonywania własnych słabości; 

7. Wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych: dobra, prawdy, miłości, szacunku dla innych, umiłowania ojczyzny;

8. Promujemy zdrowie fizyczne i psychiczne; 

9. Organizujemy dzieciom pobyt w przedszkolu w taki sposób, żeby miały czas na swobodną zabawę, zajęcia dydaktyczne, pobyt na świeżym powietrzu i czynności organizacyjno-obsługowe; 

10. Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego. Jesteśmy współpartnerami, dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro dziecka.

 

DZIECI W NASZYM PRZEDSZKOLU

Realizują  wymogi podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Odkrywają swoje talenty i je rozwijają. Dbają o kulturę osobistą na co dzień. Starają się o dobre relacje z rówieśnikami i dorosłymi. Potrafią się modlić, włączają w modlitwę swoje problemy.             Kochają swoją Rodzinę, Region, Ojczyznę. Są wrażliwe na potrzeby innych, biorą odpowiedzialność za swoje czyny. Ufają    personelowi    przedszkola    wiedzą,   że    zawsze    mogą   mówić   o  swoich wątpliwościach,  problemach,  trudnościach,  związanych  z  wykonywaniem zadań i że  zawsze spotkają się ze zrozumieniem i pomocą. Chętnie  współpracują  ze sobą, cieszą się z sukcesu każdego dziecka oraz  z sukcesów całej grupy. Spożywają smaczne i zdrowe  posiłki. Wracają do domu szczęśliwe, wesołe, zadowolone, bogate w pozytywne doświadczenia.

 

METODY WSPIERAJACE PROCES WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY


Odwołują się do nowoczesnych koncepcji pedagogicznych i nowatorskich, sprawdzonych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Oparte są one na: aktywności poznawczej dzieci, na samodzielnym dochodzeniu do wiedzy, polegają na rozwiązaniu problemów, na dominacji aktywności emocjonalno-artystycznej, umożliwiają stymulację rozwoju dzieci, ich aktywności i samodzielności. Metody i środki wychowania są ściśle dostosowane do indywidualnych możliwości dzieci i ich wieku, tak by proces wychowania w sposób harmonijny obejmował wszystkie sfery rozwoju.

 

ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY OSOBOWE I MATERILANE PRZEDSZKOLA 

 

PERSONEL PRZEDSZKOLA

Troszczy się o własny rozwój duchowy, intelektualny i fizyczny, aby w sposób kompetentny i skuteczny pełnić swoją misję. Wykorzystuje w pracy swój potencjał, jest zaangażowany i  czuje się zrealizowanym człowiekiem. Wykazuje się inicjatywą, solidnością, dokładnością i odpowiedzialnością w powierzonych obowiązkach, dba o ład i porządek na przydzielonym stanowisku pracy. Jest uprzejmy i życzliwy, pełny szacunku dla siebie nawzajem, dla dzieci i rodziców.

 

BAZA PRZEDSZKOLA

pomieszczenia, wyposażenie przedszkola, w tym pomoce dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów; meble i kąciki zainteresowań, atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy, umożliwiają wszechstronny rozwój i integrację dzieci; przedszkole posiada bezpieczny plac zabaw z urozmaiconym sprzętem rekreacyjnym, sprzyjającym zabawom i rozwijaniu aktywności ruchowej na powietrzu położenie przedszkola znajduje się blisko Kościoła i Muzeum salka do zajęć z rytmiki i gimnastyki ogólnorozwojowej  z elementami korekcyjnej wyposażony w odpowiedni sprzęt sportowy i muzyczny gabinet logopedyczny i terapeutyczny wyposażony w odpowiednie pomoce  

 

WSPÓLPRACA Z RODZICAMI

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości: okolicznościowa  Msza Św., Festyn Wincentyński,  spotkania opłatkowe, Jasełka, dzień Babci i Dziadka, festyn rodzinny z okazji Święta Mamy i Taty , pożegnanie przedszkolaków, nabożeństwa: różańcowe, droga krzyżowa,  zajęcia warsztatowe oraz zajęcia otwarte. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy przedszkola, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji poprzez częste kontakty z rodzicami. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań.

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Współpraca ze środowiskiem lokalnym sprzyja rozwijaniu cech kreatywnych u dzieci. Stwarza sposobność do pełnego rozwoju społeczno-emocjonalnego.

CHCEMY, ABY DZIECKO:

miało częsty kontakt ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym poprzez organizowanie spacerów, wycieczek; było świadome przynależności do swojej małej ojczyzny; aktywnie uczestniczyło w życiu kulturalnym rozwijając swoje możliwości i talenty oraz promowało przedszkole;

 

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

           Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez niego gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy logopedycznej i psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, 
a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.  DZIECI  MOGĄ  UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH  DODATKOWYCH  organizowanych co roku na życzenie rodziców.

 

NAUCZYCIEL NASZEGO PRZEDSZKOLA

świadczy swoją postawą o wartościach chrześcijańskich; posiada wymagane kwalifikacje zawodowe; jest zaangażowany w pracę przedszkola; współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania; wspiera rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia; doskonali i podnosi swoją wiedzę i umiejętności; stosuje nowoczesne metody pracy; jest komunikatywny,  partnerski, twórczy, otwarty na nowości, dyspozycyjny taktowny.

 

RODZICE:

Otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka. Wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola. Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola. Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu przedszkolem.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent naszego przedszkola na miarę swoich możliwości

kocha Boga i pogłębia swoją wiedzę o Nim, jest człowiekiem uczciwym, prawym i dobrym, szanującym siebie i innych, przestrzega podstawowych wartości, potrafi odróżnić dobro od zła, ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze, jest zainteresowany nauką i literaturą, potrafi współdziałać w zespole, przestrzega ustalonych reguł, umie radzić sobiez porażką, jest w znacznym stopniu samodzielny, zaradny, komunikatywny, otwarty, wrażliwy, twórczy, ciekawy świata, poszukujący, akceptuje zdrowy styl życia, cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego, ekologicznego i społecznego, czuje się Polakiem i Europejczykiem, jest dobrze przygotowany do dalszej edukacji i wyzwań XXI wieku.

Powrót »